ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು – WPXI-TV ಸುದ್ದಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು – WPXI-TV ಸುದ್ದಿ

WPXI- ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

要 取消 訂閱 “WPXI- ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿಗಳು”?

運作 中 …

7 ಕೆ

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

運作 中 …

要 稍后 再看 吗?

ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 影片 加入 播放 清單, 请先 登入.

ಸೈನ್ ಇನ್

看看 次数: 16 次

喜歡 這部 影片 嗎?

请 登入 发表 您 的 意见.

ಸೈನ್ ಇನ್

ಈ 片片 吗?

请 登入 发表 您 的 意见.

ಸೈನ್ ಇನ್

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

文字 記錄 檔

无法 載入 互动 式 字幕.

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …

租 看 影片 后, 即可 使用 評分 功能.

目前 无法 使用 这項 功能, 请 后后 再試 一次.

发佈 日期: 2019 年 5 月 15 日

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು

ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು …