ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನ ಮೂಕ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೀಲಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ – ಎಂಗಡ್ಜೆಟ್

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನ ಮೂಕ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೀಲಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ – ಎಂಗಡ್ಜೆಟ್

Translating…

Just because you’re messaging someone doesn’t mean you want to loudly advertise that fact, and Telegram thinks it can help on that front. The newly updated chat app has introduced a silent messaging feature that delivers any text or media without a sound notification, no matter what someone’s phone settings might be. It’s most likely to be helpful if you don’t want to wake someone, but it could also be useful if you’re messaging on the sly during a meeting.