ಕುಟುಂಬವು ಸಿಯಾಟಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ – ಕಿಂಗ್ 5

ಕುಟುಂಬವು ಸಿಯಾಟಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ – ಕಿಂಗ್ 5

Translating…

KING 5 56.9K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Nov 21, 2019

A mother wants Seattle Children’s to assure her that her daughter’s operating room will be free of mold before a scheduled brain surgery in December.