ಲೈವ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು: ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್‌ನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಯು.ಎಸ್.

ಲೈವ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು: ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್‌ನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಯು.ಎಸ್.

Translating…

Iran vowed to exact “severe revenge” on the United States after a drone strike killed Qasem Soleimani, one of the country’s top military figures, early Friday near the Baghdad airport. The targeted killing increased tensions in the region and caused U.S. outposts and personnel to brace for retaliatory attacks. The attack also upset global markets and sent oil prices shooting upward. Here are key points of what we know:

Soleimani was a towering figure who was key in training Iran’s proxies around the region, especially in Iraq.

• Iran has vowed to retaliate against the United States. The U.S. Embassy in Iraq has called on all U.S. citizens to leave the country immediately.

• Secretary of State Mike Pompeo said Soleimani was planning new attacks against U.S. diplomats in the region and stressed that Washington is committed to de-escalation.

• Iraq’s politicians have roundly condemned the strike, describing it as both a violation of its sovereignty and the agreement allowing U.S. forces in the country.