ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13: ಪ್ಯಾರಾಸ್ hab ಾಬ್ರಾ ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ‘ನಾನು ಅಕಾಂಕ್ಷಾವನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ’ – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13: ಪ್ಯಾರಾಸ್ hab ಾಬ್ರಾ ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ‘ನಾನು ಅಕಾಂಕ್ಷಾವನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ’ – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

Translating…

Paras Chhabra

wants to break up with girlfriend

Akanksha Puri

. He says it out loud in tonight’s Weekend Ka Vaar episode of

Bigg Boss 13

.

Salman Khan

addresses Paras’ relationship with Akanksha, saying he should stop playing games with Mahira and their bond is looking more than just friendship. Paras says that all these are ‘bekaar ki baatein’ and ‘ask the creatives not to play such things’.

Salman goes on to say that Akanksha has been Paras’ biggest supporter and she has been taking care of everything. Right from Paras’ clothes to shoes to food to perfumes, Akanksha sends him everything.

He asks Mahira if Paras told him about these things. Mahira says that she knows about his girlfriend and whatever Paras tells her, she believes him.

Paras talks about his strained relationship and tells Akanksha is the only person he knows in Mumbai. He also tells that he wants to break the relationship because there have been problems. But he didn’t talk about faking a relationship in the house. He learnt about Akanksha giving such interviews by the creative team, when he was in the hospital for his thumb injury.

Salman reveals that Paras had called Mahira a ‘pyada’ to be in the game. Paras hits back saying he will leave the game rightaway if footage shows of him taking Mahira’s name.

Salman looks shocked and angry. Paras adds saying that Akanksha is supporting him because she loves him and doesn’t want to leave him.