ಜಪಾನ್ ನಿಯಮಿತ ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು: ಅಧ್ಯಯನ – ಸಿಎನ್‌ಎ

ಜಪಾನ್ ನಿಯಮಿತ ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು: ಅಧ್ಯಯನ – ಸಿಎನ್‌ಎ

Translating…

Published on Feb 11, 2020

Japan’s decision to stop recommending regular human papillomavirus, or H-P-V vaccination will cause thousands to die from cervical cancer.

That’s according to a recent study reported by medical journal Lancet.

Subscribe to our channel here: https://cna.asia/youtubesub

Subscribe to our news service on Telegram: https://cna.asia/telegram

Follow us:

CNA: https://cna.asia
CNA Lifestyle: http://www.cnalifestyle.com
Facebook: https://www.facebook.com/channelnewsasia
Instagram: https://www.instagram.com/channelnews…
Twitter: https://www.twitter.com/channelnewsasia