ಪೊಲೀಸರ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವು ಪಯಾ ಲೆಬಾರ್ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು: ಷಣ್ಮುಗಮ್ – ಸಿಎನ್‌ಎ

ಪೊಲೀಸರ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವು ಪಯಾ ಲೆಬಾರ್ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು: ಷಣ್ಮುಗಮ್ – ಸಿಎನ್‌ಎ

Translating…

Published on Feb 11, 2020

Law and Home Affairs Minister K Shanmugam says that authorities will look into ensuring that Singapore’s fight against the novel coronavirus is “sustainable”,
as some officers work round-the-clock to contain its spread.

He visited police and civil defence officers who have been roped in to work on the frontlines.

The battle against the coronavirus cannot be fought alone. The Singapore Civil Defence Force is supporting the Health Ministry in its quarantine procedures.

During a visit to the CID Command Centre earlier in the day, the minister also shared that police officers have been pulled in from various units to help with contact tracing. Such as their work in establishing the links between the cases from The Life Church and Missions.

Investigators say that the work is challenging, involving extensive legwork on the ground and painstaking data analysis.

As of noon on Tuesday, the Health Ministry has identified more than 1100 ((1124)) close contacts. Of the 1021 still in Singapore, almost 1000 ((989)) have been contacted and are being quarantined or isolated. Efforts are ongoing to contact the remaining 32 close contacts.

Subscribe to our channel here: https://cna.asia/youtubesub

Subscribe to our news service on Telegram: https://cna.asia/telegram

Follow us:

CNA: https://cna.asia
CNA Lifestyle: http://www.cnalifestyle.com
Facebook: https://www.facebook.com/channelnewsasia
Instagram: https://www.instagram.com/channelnews…
Twitter: https://www.twitter.com/channelnewsasia