ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಕರೋನವೈರಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ – ವರ್ಜ್ ಸೈನ್ಸ್

ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಕರೋನವೈರಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ – ವರ್ಜ್ ಸೈನ್ಸ್

Translating…

Published on Feb 11, 2020

The world is struggling to contain the new coronavirus outbreak. But thanks to new genetic material sequencing and synthesis technology, scientists are able to identify and study this virus quicker than ever before. Will it be enough?

Read more: http://bit.ly/39sR3Hs

Subscribe: http://bit.ly/2FqJZMl

Like Verge Science on Facebook: http://bit.ly/2hoSukO

Follow on Twitter: http://bit.ly/2Kr29B9
Follow on Instagram: https://goo.gl/7ZeLvX
Read More: http://www.theverge.com
Community guidelines: http://bit.ly/2D0hlAv

Subscribe to Verge on YouTube for explainers, product reviews, technology news, and more: http://goo.gl/G5RXGs