ಅಮೆಜಾನ್‌ನ 20% ಅದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CO2 ಅನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ – ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್‌ನೈಟ್ – ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ನೈಟ್ – ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ನೈಟ್

ಅಮೆಜಾನ್‌ನ 20% ಅದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CO2 ಅನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ – ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್‌ನೈಟ್ – ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ನೈಟ್ – ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ನೈಟ್

Translating…