ರಾಜ್ಯ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕರೋನವೈರಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಗಳು – ಎಬಿಸಿ 15 ಅರಿಜೋನ

ರಾಜ್ಯ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕರೋನವೈರಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆಗಳು – ಎಬಿಸಿ 15 ಅರಿಜೋನ

Translating…

ABC15 Arizona 194K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Feb 28, 2020

The CDC said earlier this week that it isn’t a matter of if, but when the coronavirus will spread. How is the state of Arizona preparing?