ಗಣ್ಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರುವ ಬೆಡಾರ್ಡ್, ರೆಜಿನಾ ಪ್ಯಾಟ್ಸ್ – ಟಿಎಸ್ಎನ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಗಣ್ಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರುವ ಬೆಡಾರ್ಡ್, ರೆಜಿನಾ ಪ್ಯಾಟ್ಸ್ – ಟಿಎಸ್ಎನ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Translating…

TSN 326K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Mar 25, 2020

After being granted exceptional status into the WHL, Connor Bedard joins Gino Reda to talk about the elite company he’s joining as a player, what lies ahead this spring and more.